Els/les estudiants/es avaluen les pràctiques segons els 8 apartats especificats

  1. Organització del pla de treball (distribució d'estudiants, rotatoris...).
  2. Compliment dels objectius plantejats.
  3. Dificultats trobades en la realització de les activitats.
  4. Opinió sobre la duració de les pràctiques comunitàries.
  5. Propostes respecte com millorar les pràctiques comunitàries.
  6. Relació entre allò impartit en les assignatures de teoria i allò realitzat en les pràctiques.
  7. Opinió sobre els tallers (utilitat per a l'alumnat en el Centre de Salut, durada, dates impartides, etc.).
  8. Altres aspectes a considerar.